Læreplan for Vg2 Interiør og Utstillingsdesign
PROGRAMOMRÅDE FOR INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN
LÆREPLAN I FELLES PROGRAMFAG VG2

Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 11. januar 2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd.

Gjelder fra 1. august 2007.

Formål

Bevissthet om og interesse for de ting vi omgir oss med og de uttrykk offentlige og private rom formidler, danner grunnlag for programfagene i interiør og utstillingsdesign. Programfagene skal bidra til å imøtekomme samfunnets behov for veiledning og tjenester innen interiør, profilering og utstillingsdesign.

Opplæringen skal bidra til utvikling av kreativitet og forståelse for estetiske og etiske problemstillinger innen fagområdet interiør og utstilling. Praktisk arbeid med materialer, redskaper og teknikker skal gi grunnlag for faglig kompetanse og forståelse for faget i ulike kulturer og tradisjoner i lokalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Opplæringen skal bidra til å utvikle evne til å se sammenheng mellom materielle uttrykk og målgruppenes oppfatninger og assosiasjoner. Programfagene skal fremme forståelse for forholdet mellom arbeid og uttrykksform og bidra til å utvikle evne til kritisk refleksjon over eget arbeid.

I opplæringen skal det legges vekt på praktisk arbeid med fagrelaterte materialer, redskaper og teknikker samt kreativ idéutvikling og profesjonelle presentasjonsformer. Programfagene skal bidra til kunnskap og bevissthet om markedsføring og salg av produkter og tjenester innen fagområdet.

Struktur

Programområde for interiør og utstillingsdesign består av to programfag. Programfagene utfyller hverandre og må ses i sammenheng.

Oversikt over programfagene:
Årstrinn
Programfag
Vg2
Produksjon
Produktdesign

Beskrivelse av programfagene

Produksjon
Produksjonsfasen omhandler konkretisering og bearbeiding av oppdrag i samsvar med estetiske normer og valg av arbeidsmåter. Programfaget omfatter arbeid med ulike materialer og teknikker, med vekt på former, farger og lyseffekter. Trender og stilartenes utvikling nasjonalt og internasjonalt er sentralt. Presentasjon av eget produkt inngår i faget.

Produktdesign
Programfaget omhandler utvikling av ideer til ulike interiør- og utstillingsløsninger, bearbeiding av skisser, utarbeiding av presentasjonstegninger og enkle prosjektbeskrivelser. Programfaget innbefatter visualisering av interiører og utstillinger i to- og tredimensjonale skisser og tegninger. Dokumentasjon av arbeidsprosesser, begrunnelse for og kostnadsberegning av valgte løsninger inngår som kvalitetssikring.  Enkle behovs- og markedsundersøkelser er del av programfaget. Programfaget omhandler gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet, samt bruk av digitale verktøy.

Timetall

Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter.

Vg2

Produksjon                        337 årstimer
Produktdesign                             140 årstimer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I interiør og utstillingsdesign forstås grunnleggende ferdigheter slik:

Å kunne uttrykke seg muntlig i interiør og utstillingsdesign innebærer å bruke fagspråk og delta i faglige diskusjoner med kunder, oppdragsgivere, kolleger, leverandører og andre samarbeidspartnere.

Å kunne uttrykke seg skriftlig i interiør og utstillingsdesign innebærer å kommunisere, beskrive og dokumentere arbeid og bruke skriftspråket som visuelt virkemiddel overfor målgrupper. Det innebærer også å dokumentere eget arbeid og egen kompetanse.

Å kunne lese i interiør og utstillingsdesign innebærer å forstå og reflektere over aktuell faglitteratur. Videre innebærer det å tolke skriftlig og visuelt språk knyttet til fagområdet og forstå arbeidstegninger og
-beskrivelser.

Å kunne regne i interiør og utstillingsdesign innebærer å kalkulere og beregne kostnader i forbindelse med oppdrag, gjennomføre målinger og registrere størrelsesforhold av rom og tegninger.

Å kunne bruke digitale verktøy i interiør og utstillingsdesign innebærer å bruke relevant digitalt utstyr for å innhente faglig informasjon og eksperimentere med form, farge og komposisjon samt presentere eget arbeid.

Kompetansemål

Etter Vg2

Produksjon
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • bruke materialer, teknikker, form og farge i samsvar med funksjon og arbeidets art
 • bruke prinsipper for komposisjon i arbeid med tredimensjonalt rom
 • bruke prinsipper for belysning i ulike områder i tråd med gjeldende regelverk
 • bruke fagrelaterte fargesystemer
 • kommunisere gjennom farger i ulike miljøer og kulturer og begrunne valg av farger
 • bruke fagrelaterte og digitale verktøy, egnede materialer og teknikker i eget arbeid
 • bruke form, farge og typografi i styling av ulike rom
 • gjennomføre oppmålinger og beregne størrelsesforhold i ulik målestokk av rom og tegninger
 • markedsføre egne oppdrag ved bruk av ulike kommunikasjonsformer
 • bruke produkt- og bransjekunnskap i eget arbeid
 • samarbeide med oppdragsgivere, kolleger og leverandører i eget arbeid
 • ta vare på materialer og utføre enkelt vedlikehold av utstyr, verktøy og maskiner
 • anvende gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet i eget arbeid
 • dokumentere og bruke kunnskaper om trender og stilarter i eget arbeid

Produktdesign
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
 • analysere og vurdere ulike typer oppdrag
 • definere målgrupper og bruke idékart og skisser i egen produktutvikling
 • definere kundens ønsker og behov, samt presentere ideer til ulike interiør- og utstillingsløsninger
 • innhente og bruke relevant informasjon i egen produktutvikling
 • tegne og visualisere ideer to- og tredimensjonalt i forkant av en produksjon
 • utarbeide skisser, arbeids- og presentasjonstegninger på frihånd og ved digitalt tegneprogram
 • presentere og argumentere for eget løsningsforslag i forhold til målgruppe, funksjon, estetikk, stil og sammenheng
 • presentere alternative løsningsforslag med tegneprogram og annet relevant digitalt verktøy
 • utarbeide prosjektbeskrivelse og kostnadsoverslag samt dokumentere kostnader for ulike produksjoner
 • beskrive trender og endringer i interiør- og utstillingsfaget gjennom enkle markedsundersøkelser
 • dokumentere og vurdere eget arbeid i et kultur- og stilhistorisk perspektiv

Vurdering
Vg2 Interiør og utstillingsdesign

Bestemmelser for sluttvurdering:

Standpunktvurdering
Programfag
Ordning
Produksjon
Produktdesign
Eleven skal ha en standpunktkarakter i hvert av programfagene.

Eksamen for elever
Programfag
Ordning
Produksjon
Produktdesign
Eleven skal opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Eksamen for privatister
Programfag
Ordning

Produksjon
Produktdesign

Privatisten skal opp til en skriftlig eksamen i hvert av programfagene. I tillegg skal privatisten opp til en tverrfaglig praktisk eksamen hvor de felles programfagene inngår.
Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

De generelle bestemmelsene om vurdering er fastsatt i forskrift til opplæringsloven.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Merk: Bare medlemmer av denne bloggen kan legge inn en kommentar.